Algemene Beschouwingen

Gebeddonderdag 21 juni 2018 11:52

Woensdag 20 juni stond de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2022 op de agenda van de debatraad. Inmiddels is het traditie dat dan door de fractievoorzitters van de politieke partijen de Algemene Beschouwingen worden uitgesproken.
Hierbij onze bijdrage, uitgesproken door fractievoorzitter Roy Bruins.

Geachte Burgemeester en college, raadsleden en toehoorders,

In veel gemeente wordt voor elke raadsvergadering nog steeds het ambtsgebed uitgesproken, hoewel wij dit in Baarn niet meer doen, vinden wij het van groot belang dat we beseffen dat wij dit werk niet zonder Gods kracht kunnen doen. Hier in deze laatste cyclus van het politieke jaar en met de vooruitblik op het nieuwe jaar, zou ik graag dit gebed met u willen delen.

 “Almachtige God, aan het einde van het politieke jaar danken wij U voor Uw steun bij ons werk, dat door Uw zegen er een rijke oogst mag zijn zowel in geestelijke als ook in  stoffelijk welzijn van onze gemeente. Moge er vrede en welvaart heersen.”

In Maart waren er weer gemeenteraadsverkiezingen en daarna, na een voortvarende formatie periode, is de oude coalitie de nieuwe coalitie geworden. Hier voor ons ligt een nieuwe Perspectiefnota, dus dit jaar geen uitgebreide Algemene Beschouwingen van ons. Het voorgaande traject heeft gemaakt dat veel van onze speerpunten zijn opgenomen in het coalitieakkoord en wij wachten vol spanning op de uitwerking die het college hier aan geeft.

Over de aangeboden Perspectiefnota kunnen wij dan ook tevreden zijn. Het gaat goed met Baarn. Financieel staan we er goed voor, de komende 4 jaar is er volop ruimte om te investeren, en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Of is dit beeld te rooskleurig? De Meicirculaire is immers minder positief dan verwacht, en als coalitie hebben we duidelijk de wens uit gesproken om de OZB niet verder te verhogen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van alle PM posten in deze nota die straks in de begroting ingevuld moeten zijn. Keuzes zijn volgens mij onvermijdelijk.

Probleemdossiers zijn door het college de afgelopen jaren voortvarend aangepakt, en we hopen dat zij de komende periode definitief kunnen worden afgesloten. In het coalitieakkoord hebben we alweer enkele nieuwe uitdagingen benoemd; woningbouw, duurzaamheid, bereikbaarheid en toerisme hebben we waarschijnlijk allemaal wel in beeld. Maar wat betekent dit voor onze gemeente?

Nog meer toeristen naar de Lage Vuursche en paleis Soestdijk doet namelijk iets met onze bereikbaarheid. En duurzame nieuwe ontwikkelingen zijn leuk, maar hoe gaan we de bestaande wijken verduurzamen. Grond is schaars, hoe gaan we om met de door ons gestelde wens om tot 2030, 1000 nieuwe woningen te bouwen. Wensen en uitdagingen die wij graag nader uitgewerkt zien in het college programma.

Vanuit de ChristenUnie-SGP willen wij de komende periode extra aandacht geven aan veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Veiligheid:
Veiligheid bepaalt voor een groot gedeelte het woongenot van onze inwoners, echter is een groot gedeelte gebaseerd op gevoel, en emotie. Ieder ervaart veiligheid immers op zijn eigen wijze. Zichtbaarheid en preventie zijn een belangrijk aspect om het veiligheidsgevoel te vergroten. Wijkadoptie en meer preventieve aanwezigheid is een essentieel onderdeel om het veiligheidsgevoel te vergroten. Het zijn wat ons betreft essentiële onderdelen om dit gevoel te vergroten.

Duurzaamheid:
Het verduurzamen van onze gemeente is een proces van ons allemaal. In het coalitieakkoord is hier al de nodige aandacht aan besteed. Immers wij hebben de wens uitgesproken om te groeien naar een gemeente die klimaatneutraal is. Dit kan alleen als we allemaal dezelfde ambitie hebben, en bereid zijn om hier concrete  stappen in te zetten. Naast dat wij als inwoners hier direct invloed op hebben, is regionale samenwerking hierin essentieel, wij kunnen dit niet als zelfstandige gemeente oplossen. Samenwerken is de sleutel tot succes.

Bereikbaarheid:
Door de verdere ontwikkeling van onze toeristische trekpleisters zoals Paleis Soestdijk, de Lage Vuursche en Kasteel Groeneveld neemt de toeristenstroom naar onze gemeente steeds verder toe. Hoewel deze toeristenstromen onze lokale economie zou kunnen versterken zitten onze inwoners niet te wachten op volle toegangswegen of extra parkeerdruk in de wijken. Daarom vragen wij het college om in een vroegtijdig stadium te beginnen om de verkeersstromen in kaart te brengen en te overleggen met de provincie, om zo te kijken naar mogelijke oplossingen. Maar ook investeren in openbaar vervoer is een goede optie. En centrale parkeervoorzieningen, die wat ons betreft niet gratis hoeven te zijn.

Al met al kunnen we concluderen dat Baarn beweegt, en dit vraagt van ons een andere invalshoek, bewegen we mee met de ontwikkeling, of houden we angstvallig vast aan dat wat we hebben. Wij zullen mee bewegen en meewerken aan de voorliggende ontwikkelingen. Zeggen wij dan zo maar ja tegen alles, nee zeker niet, de kracht ligt hem in het samen aangaan van nieuwe ontwikkelingen, waarbij het de kunst is om elkaar niet te verliezen.

Voorzitter, al met al gaat het goed in Baarn, het terughoudende en solide beleid van de afgelopen jaren, heeft hier een duidelijke rol in gehad, maar nu mogen en moeten we vooruit durven kijken. Met een stabiele raad en college, moet het mogelijk zijn samen de ontwikkelingen aan te gaan.

Voorzitter  ik sluit af met het 2de deel van het ambtsgebed.

“Almachtige God,  In deze vergadering bijeengekomen om de belangen van de gemeente te behartigen, vragen wij Uw zegen over het politieke jaar dat ons wacht. Wil onze geest verlichten, onze beraadslagingen leiden, zodat wij geen moment te kort doen aan onze plichten en in staat mogen zijn met wijsheid de belangen van onze gemeente te behartigen. Wil ons steunen in de juiste waardering van elkaars meningen en in het streven al onze handelingen uitsluitend op het welzijn van de samenleving te richten. Wij dragen U ons werk op, tot Uw meerdere eer en heil van onze gemeente. Amen”.

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.