Onze standpunten

Onze standpunten

Vragen in: 'Onze standpunten'

Betrouwbare overheid

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in Baarn
 • Raads- en collegevergaderingen ook regelmatig op andere locaties om zo meer betrokkenheid te toenen
 • Openheid en vaste koers in besluitvorming
 • Regels handhaven, maar actief onnodige regels schrappen. Elk domein schrapt tenminste vijf onnodige regels zodanig dat inwoners direct profijt er van hebben
 • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, veiligheid, lokale economie of beheer openbare ruimte
 • Keuzes voor nieuwe samenwerking worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid. In alles dient de gemeente dicht bij haar inwoners te staan

   

 

Klantvriendelijk communicatie en dienstverlening

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Begrijpelijke, tijdige en duidelijke communicatie naar inwoners, bedrijven en organisaties
 • Belangrijke informatie ook beschikbaar via braille of met inzet van een tolk
 • Goede bereikbaarheid, uitstekende dienstverlening
 • De ‘klant’ is ‘gast’
 • Spontaan bezoek aan loket burgerzaken blijft mogelijk
 • Benaderbaar via social media. (whatsapp meldingen, chatsessies via facebook etc.)
 • Uitbreiding aanbod digitale producten en diensten via website

Baarn, veilig voor iedereen

Laatst gewijzigd op: 07-03-14


Concreet:

 • De wijkagenten blijven behouden en zijn evenals de BOA’s  duidelijk zichtbaar op straat aanwezig
 • Inrichten van een steunpunt waar inwoners op gezette tijden de (wijk)agenten en BOA’s kunnen spreken
 • Hulpdiensten (politie/brandweer/ambulance) komen op tijd
 • Handhaving op ‘foutparkeerders’ in smalle straten tbv hulpdiensten en RMN
 • Inwoners worden betrokken bij veiligheid in hun buurt dmv Burgernet, Waaks en WhatsApp groepen
 • De BOA’s ‘adopteren’ ieder half jaar een wijk in Baarn door aanwezig te zijn, informatie bij inwoners op te halen en te handhaven op de grootste problematiek
 • Openstaan voor buurtpreventieprojecten
 • In risicogebieden al dan niet permanent cameratoezicht instellen
 • Gemeente, vluchtelingenwerk, moskee en veiligheidspartners zetten in op het vroeg signaleren van radicalisering
 • De kosten van vandalisme worden verhaald (financieel of door maatschappelijke inzet) op daders. Ieder kwartaal publiceert de gemeente de resultaten hiervan en de omvang van de schade d.m.v. een vandalismemeter
 • Maandelijkse controle op plekken waar veel jongeren komen op naleving Drank- en Horecawet
 • Streng toezicht op afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden
 • Geen coffeeshops in Baarn
 • Op scholen wordt zowel aan ouders als aan jongeren voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys e.d.
   

Op scholen wordt zowel aan ouders als aan jongeren voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys e.d.

Op scholen wordt zowel aan ouders als aan jongeren voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys e.d.

Toegankelijke zorg

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Eén groot welzijnscentrum met naast welzijnsorganisaties ook Lokaal team en Zorgloket onder één dak
 • Er wordt ruim aandacht gegeven aan dementie, zowel bij professionals als bij inwoners
 • Ruime aandacht voor mantelzorgers, zowel in begeleiding, ondersteuning als waardering
 • Ouderen van 75+ krijgen eens per jaar bezoek van een welzijnsorganisatie
 • Ontwikkelen preventief (v)echtscheidingsbeleid. Daarbij komt ook preventie aan de orde: ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning zijn beschikbaar
 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht
 • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media
 • Ontmoetingsplekken voor jongeren 12-18 waarbij jongeren zelf deels verantwoordelijk zijn
 • Maatschappelijke initiatieven van en voor inwoners kunnen putten uit een stimuleringsfonds sociaal domein


  Jeugd(zorg): sterke gezinnen en goede zorg voor jongeren
  Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. Een evenwichtig en liefdevol gezin geeft kinderen rust, veiligheid en vertrouwen om goed te kunnen ontwikkelen. Zwanger zijn, werken en een goede relatie onderhouden is niet vanzelfsprekend. Het zou goed zijn als de geboortezorg niet enkel gericht is op de lichamelijke voorbereiding maar ook op de mentale. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. Daarnaast wil de ChristenUnie-SGP meer concrete hulp voor gezinnen waarin spanning heerst. Zo kunnen er tools aangereikt worden om te kunnen bouwen aan een goede relatie en aan het ouderschap. In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke (v)echtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Gelukkig zijn er ook gezinnen waar het zonder hulp van buitenaf goed gaat. Maar ook hen moeten niet vergeten worden. Laagdrempelige ondersteuning en advisering voor wanneer het even wat minder gaat moet beschikbaar zijn.

   


   

Wonen: plek voor iedereen

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Bouwen van eengezinswoningen (koop en huur)
 • Bouwen van kleine, compacte woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens
 • Levensloopbestendige woningen (nieuwbouw en renovatie)
 • Duurzaam bouwen (nul-op-de-meter, gasloos, hergebruik regenwater)
 • Bij nieuwbouw dient veel aandacht uit te gaan naar ontsluiting van de wijk
 • Instellen duurzaamheidslening
 • Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen
 • Actief uitplaatsen kleine bedrijfjes uit het dorp naar Noordschil of Drie Eiken


  Wonen op de Noordschil:
  Bouwen en wonen op de Noordschil is een discussie die al jaren speelt. Is wonen langs een snelweg nu wel of niet schadelijk voor de gezondheid. Vele onderzoeken zijn en worden hierover gepubliceerd. En aan welke normen willen we ons houden. Welke innovatieve veranderingen staan er op stapel met betrekking tot wegen en verkeer.
  Nu het economisch goed gaat zijn er opnieuw plannen in de maak om woningbouw mogelijk te maken. De verwachting is dat er op deze plek een aanzienlijk aantal woningen toegevoegd kunnen worden aan de woningvoorraad.
  De ChristenUnie-SGP zegt niet klakkeloos nee. Wij nemen een positieve grondhouding in. Er zal echter op veel vragen nog wel verduidelijking moeten komen. Uitgangspunt is gezond en fijn wonen. Maar dit geldt niet enkel voor deze plek maar voor heel de gemeente Baarn. Het bebouwen van de Noordschil heeft bij ons niet de hoogste prioriteit. Onze focus ligt vooral op beschikbare locaties binnen Baarn.

Lokale economie

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Bloeiend centrum met actieve ondernemers
 • Actieve campagne ‘Wees loyaal, koop lokaal’
 • Gratis wifi in het centrum
 • Centrum ziet er uitnodigend uit. Actief beleid op verloedering en leegstand
 • Geen verplichting tot openstelling winkels op zondag
 • Actief werven nieuwe winkels
 • Evenementen in centrum bij voorkeur op zaterdag
 • Actief werven bedrijven tbv Noordschil of De Drie Eiken
 • Betere, directe bereikbaarheid bedrijventerrein De Noordschil
 • Om het centrum ‘in te dikken’ soepel omgaan met wijzigen van winkel- tot woonbestemming in aanpalende straten
 • Structureel inzet op citymarketing onder de vlag van Vorstelijk Baarn


  'Wees loyaal, koop lokaal'
  Het gezellige centrum van Baarn willen we vitaal houden. Dit betekent vooral dat leegstand voorkomen dient te worden door er voor te zorgen dat ondernemers zo min mogelijk belemmeringen ervaren bij het ondernemerschap. Onnodige regels mogen geschrapt worden. Dat betekent ook dat inwoners actief opgeroepen mogen worden lokaal te kopen. Onder het motto ‘Wees loyaal, koop lokaal’ roepen wij gemeente en ondernemers op een permanente campagne in te stellen.
   

Duurzame leefomgeving

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Baarn blijft een groene gemeente
 • Inwoners stimuleren zelf ‘groen’ te adopteren en te onderhouden
 • Zwerfvuil en hondenpoepvervuiling worden aangepakt door actief handhavingsbeleid
 • Speelplekken goed onderhouden en updaten. Betegelde speelplekken krijgen ondergrond van (kunst)gras
 • Klim- en klauterbos in het Maarschalksbos
 • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en E-bikes
 • Er komt een fonds voor duurzame en circulaire initiatieven
 • Regenwater afkoppelen en indien mogelijk hergebruiken
 • Educatie en voorlichting aan kinderen (en ouders) over milieubewust gedrag
 • In heel Baarn versneld invoeren van LED verlichting in openbare ruimte
 • Volledig overstappen op ondergronds inzamelen


  Ondergronds inzamelen:
  Met elkaar produceren we een enorme berg afval. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. De ChristenUnie-SGP vindt dat de vervuiler betaalt.  Baarn heeft gekozen voor het principe ‘Van afval naar grondstof’. Om dit effectief mogelijk te maken zullen we allemaal steeds meer aan gescheiden inzameling moeten doen. Maar dit heeft als nadeel dat gescheiden inzameling veel geld kost waarbij het vraagt om wel vier verschillende containers per woning.
  Om onze doelstellingen te behalen zullen we een radicaal ander systeem in moeten voeren.
  Wij willen af van alle verschillende afvalcontainers en willen volledig overstappen op ondergronds inzamelen waarbij goed scheiden wordt beloond en de kosten voor inwoners lager zijn wanneer er bewust met afval wordt omgegaan.


Verkeer: Van A naar B(aarn), de fiets centraal

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Fietspaden in rood asfalt
 • Voldoende fietsparkeerplaatsen in het centrum, bij het station, in Lage Vuursche en bij evenementen
 • Voldoende fietsparkeerplaatsen bij scholen
 • Straatverlichting langs fietspad Drakenburgerweg
 • Blijvende aandacht voor veiligheid bij scholen
 • Overtreding van verkeersregels wordt stevig aangepakt
 • (Fiets)verkeerslessen voor statushouders
 • Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers
 • Veilig fietspad langs de Vuursche Steeg

Werk en inkomen

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • De instroom in de bijstand beperken
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen
 • Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten bieden worden beloond
 • Van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten
 • Alleengaanden met jonge kinderen tot 4 jaar mogen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht
 • Vrijwilligers worden ondersteund, gewaardeerd en beloond
 • Laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer
 • Betalingsachterstanden bij woningcorporatie en energieleverancier worden tijdig gemeld
 • Scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen
 • Ondersteunen van de Voedselbank hetzij financieel of in natura (geschikte locatie)

Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Inzetten op verduurzamen ‘oude’ scholen (KWS, Guido, Amalia Astro en Aloysius)
 • Kritische analyse op uitvoering Wet Passend Onderwijs
 • Zorgarrangementen in school ontwikkelen
 • De regeling voor het leerlingenvervoer blijft ruimhartig voor hen die dat nodig hebben
 • Actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim

Sport

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Sport mogelijk blijven maken door het behouden en optimaliseren van goede faciliteiten en accommodaties
 • Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen bijvoorbeeld door kennismakingsprogramma’s als High5
 • Bij deze kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan ‘fair play’
 • Alcohol, roken, ongezond eten en sport gaan niet samen. Een ‘gezonde’ kantine wordt beloond
 • Gebruik van sportkantines worden verbreed bijv. voor maatschappelijke initiatieven
 • Topsport is prachtig, maar daar hoeft de gemeente niet aan mee te betalen
 • Parkeermogelijkheden Ter Eem verbeteren

Cultuur en recreatie

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners bevorderen
 • Behoud van de bibliotheek en De Speeldoos
 • Aandacht voor Baarnse cultuurhistorie op de basisscholen
 • Behouden van en investeren in religieus erfgoed
 • Prominente plaats van de Eem binnen het recreatieve aanbod


  Samengaan Bibliotheek en theater De Speeldoos:
  Ook in 2018 zien wij nog steeds de meerwaarde die de Bibliotheek heeft voor Baarn. Het biedt alle inwoners van Baarn leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal) en heeft een belangrijke rol in het bestrijden van laaggeletterdheid. De financiën staan echter al enkele jaren onder druk.
  Het plan om in te trekken bij theater De Speeldoos vinden wij daarom noodzakelijk. Naast de noodzaak van een financiële impuls dient deze verhuizing ook voor inwoners een duidelijke meerwaarde te hebben. Hierin dient nog wel het een en ander te gebeuren.
  Het vrijkomende pand van de bibliotheek dient wat ons betreft een invulling te krijgen die meerwaarde geeft aan het centrum (PIT Baarn met Wmo loket en Lokaal team of commercieel)


   
   

Financien

Laatst gewijzigd op: 02-01-18


Concreet:

 • Een structureel sluitende begroting
 • Voldoende reserves om mogelijke tegenvallers en risico’s op te vangen
 • Terughoudendheid bij belastingverhoging
 • Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing etc. zijn kostendekkend
 • De hoogte van de grafrechten dient zodanig te zijn dat iedereen grafrechten kan kopen
 • Gastouderleges drastisch verlagen
 • Sturing en controle op verbonden partijen