Algemene Beschouwingen

handen_-duurzaamheiddonderdag 20 juni 2019 10:52

Woensdag 19 juni stond de behandeling van de Perspectiefnota 2020-2023 op de agenda van de debatraad. Inmiddels is het traditie dat dan door de fractievoorzitters van de politieke partijen de Algemene Beschouwingen worden uitgesproken.
Hierbij onze bijdrage, uitgesproken door fractievoorzitter Roy Bruins.

Geachte aanwezigen, mensen thuis, collega raadsleden, wethouders en burgemeester,

Inleiding
Een positieve perspectief nota met de naam “Samen vooruit” ligt voor ons. Het ambitieuze college programma is verder verfijnd en wordt langzaam maar zeker omgezet in definitief beleid. Een ambitieus beleid vraagt echter ook om de bijbehorende financiële middelen en juist daar pakken donkere wolken zich samen. Gedurende het komende jaar zullen we ons moeten blijven afvragen of dit beleid nog wel haalbaar is. Daarbij komt de vraag of wellicht bijstelling nodig is. Wij, als raad, moeten de komende periode scherpe keuzes durven maken. De uitdagingen waar wij als gemeente voor staan zijn legio. Creativiteit en innovatie in de verschillende beleidsdomeinen zijn van essentieel belang om te kunnen voldoen aan het ambitieniveau waar we voor staan.


Het Dienstverlenend Domein
Onder dit programma vallen zaken als communicatie, veiligheid en ICT. Hoewel veiligheid ook een emotionele beleving is en wij deze vaak niet kunnen beïnvloeden, kunnen we wel handhaven. Denk hierbij aan milieudelicten en parkeeroverlast. Echter, bereiken ons steeds meer signalen over onvoldoende toezicht, hierdoor blijft overlast nu vaak voortbestaan. Nu wij binnen de gemeente Baarn ook de ambitie hebben uitgesproken om meer en meer toeristen te trekken en er door de ontwikkelingen bij paleis Soestdijk meer en meer evenementen plaats gaan vinden, is het goed om ook over onze veiligheid na te gaan denken. Hoe kunnen we de verkeersstromen begeleiden en zaken als parkeerbeheer of omgevingsoverlast beter regelen, voor nu en in de toekomst?
Ook de wereld van het gemeentehuis is aan het veranderen. Daar waar we de afgelopen jaren nog veelvuldig in de rij stonden bij burgerzaken kunnen we al meer en meer zaken online regelen. Wat ons betreft kan deze ontwikkeling nog veel verder; laten we een “nieuw” gemeentehuis bouwen, dat men kan bezoeken van uit iedere woon- of eetkamer. Baarn is op dit gebied geen hoogvlieger. Sterker nog het onderhouden van de website is soms lastig genoeg. Daarbij willen we als overheid niet “dicteren”, maar willen we participeren we met onze inwoners. Inwoners die serieus genomen willen worden, moeten ook, met ons, verantwoordelijkheid dragen. Het is belangrijk de kloof tussen inwoners en overheid nog verder verkleinen. Omgekeerd geldt dit ook: het is wel erg gemakkelijk in de social media te wijzen naar de gemeente. Positief effect heeft dit echter niet. Wij moeten de slag naar de toekomst maken, samen met onze inwoners.

Het Sociaal domein
Het sociaal domein baart ons zorgen: stijgende zorgkosten en onduidelijkheid of en wanneer er extra structurele middelen komen vanuit het rijk. In de perspectief nota valt te lezen dat er wel zicht is op een afvlakking, maar dat is nog geen daling. Er is dus geen zicht op vermindering van de kosten, maar een afvlakking in de stijging, maar toch een stijging is een stijging. Natuurlijk willen wij de beste zorg voor iedereen, maar waar ligt de grens? Wanneer wint de prijs van kwaliteit? Wij verzoeken de wethouder om niet afwachtend te zijn of alleen maar de ontwikkelingen in den lande te volgen. Het is van belang actief na te denken over de toekomst van onze zorg en gezamenlijk de dialoog aangaan over hoe wij onze zorg garanderen voor nu en in de toekomst. Deze periode staat ook de begroting van BBS op het programma. De afgelopen jaren hebben we als gemeente veel aandacht besteed aan voortijdige schoolverlaters en jeugdwerkloosheid. Echter wanneer we de cijfers analyseren zien we dat op dit moment met name de 50+ werkloosheid een van de grootst kostenposten is. Wellicht is het goed als we ons aandachtsgebied wat verleggen om zo extra aandacht aan de oudere ex - werknemers te geven. Het doel is immers ook hen versneld te begeleiden naar betaalde arbeid. Daarnaast is meer flexibiliteit in het vinden van betaalde arbeid nood zakelijk, maar ook ruimte te creëren binnen bedrijven in de regio om meer ouderen in te huren is van groot belang. Wij verzoeken het college dan ook om binnen het bestaande beleid de komende jaren meer aandacht te hebben voor deze doelgroep.

Het Fysieke Domein
Afval wordt duurder, maar voor wie? Is het wel zo dat de daadwerkelijke vervuiler betaalt? Binnen ons huidige systeem is er sprake van een gelijkmatige kosten verdeling, die 1 op 1 wordt doorbelast aan onze inwoners Maar is dit nog wel van deze tijd? Landelijke ontwikkelingen zullen de komende periode meer kosten met zich mee brengen. Het gevolg is dat het scheiden van afval steeds duurder wordt. Deze kosten zullen de komende jaren explosief stijgen. Nu wordt de fanatieke scheider niet beloond voor zijn moeite. De fanatieke nietscheider heeft in verhouding minder meerkosten. Je kunt je dus met recht de vraag stellen: Is ons huidige financiële systeem nog wel van deze tijd op het gebied van afval? Zaken als diftar, nascheiding of werken met een hybride systeem moeten wat ons betreft snel worden onderzocht, en omgezet worden naar een actief beleid waarin de vervuiler echt betaald, maar dan ook met ruimte voor het terugdringen van verdere prijsstijgingen.
Wij dringen aan op doorpakken en niet op vertraging.
Wat wij niet hebben terug gezien in de perspectief nota, maar wel binnen het coalitie akkoord is, is de ontwikkeling van snelle fietspaden. De komst van de ebike zorgt meer en meer voor gevaarlijke situaties op onze fietspaden. De aanleg van snelle fietsroutes is voor nu nog onderbelicht gebleven. Laten we zo snel mogelijk met onze buurgemeenten (Amersfoort/ Hilversum) in overleg gaan hoe we dit gezamenlijk kunnen realiseren.
Parkeren en evenementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze inwoners van de Lage Vuursche weten wat het is om met regelmaat, te maken te hebben met evenementen en de bij behorende Parkeerdruk en verkeersstromen. Daarom willen wij het college vragen te gaan experimenteren deze zomer. Wij stellen daarom het volgende experiment voor: Wanneer bij evenementen de ingezette verkeersregelaars ook direct kunnen handhaven, blijft er extra handhavingscapaciteit over voor foutparkeren elders in onze gemeente. Om dit professioneel te kunnen aanpakken kunnen we proberen de kosten hiervoor te verhalen en deze uit te keren aan de in te ingezette vrijwilligers. Mochten dit mensen zijn die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt of ouderen moeten we kijken hoe we kunnen voorkomen dat deze tegemoetkoming als extra inkomen wordt gezien, zodat er geen korting op de uitkering of AOW plaatsvindt.

Voorzitter ik sluit af, En hoewel wij zaken als de Baarnse Zoom en de paleis Soestdijk niet benoemd hebben, mag u er van uitgaan dat wij positief kritisch blijven staan tegen over deze ontwikkelingen, maar dat er ook voor ons een grens zit aan dat wat mogelijk en toelaatbaar is. Creativiteit en innovatie zullen juist bij deze twee projecten meer naar voren moeten komen, zodat zij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de Baarnsche samenleving.
Laat mij afsluiten met het volgende Citaat:
Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
Vriendelijkheid in denken schept diepte,
Vriendelijkheid in het geven schept liefde.
Ga Met God, En mag zijn wijsheid u in alles tot een zegen zijn

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.